Δήμος Σπάτων, Αρτέμιδος – Facebook

Κατασκευάστηκε για τις ανάγκες του χρονολόγιου του Δήμου στο Facebook.
Οι φωτογραφίες υπήρχαν, αλλά έπρεπε να κάποιον τρόπο να φαίνονται όλες μαζί.

Πρόσκληση για Παιδικό

Όπου είναι διακεκομμένες γραμμές θα είναι τα σημεία κοπής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρόσκληση για παιδικές εκδηλώσεις.

«Σώπα, μη μιλάς!» – «Stop, don’t Speak»

Σώπα, μη μιλάς! - Stop, don't Speak«Σώπα, μη μιλάς!» – «Stop, don’t Speak!»

Μίλα! - Speak«Μίλα!» – «Speak!»

Αυτές οι εικόνες φτιάχτηκαν για τις ανάγκες του άρθρου στο «Σώπα, μη μιλάς!» (Αζίζ Νεσίν)
These pictures were created for the needs of the post at “Stop, don’t talk! (Aziz Nesin)